3. Energy Geostructures & Storage of Thermal Energy in the Ground (TC308)

Presenter:Prof. Guillermo Narsilio, Kamelia Atefi-Monfared, Iulia Consuela Prodan