TC304/TC309 student contests

Oct 4-7 2020, Tokyo, Japan

Organizer: Andy YF Leung, Zijun Cao, Lei Wang, Takayuki Shuku

Award Committee: Jianye Ching, Zhongqiang Liu, Shinichi Nishimura, Andy YF Leung

Contest question: (download) (Data: download)

Program of TC304 Student Contest: (download)

TC304/TC309 Student Contest 1st Place Award: (download) (Presentation slides: download)

Encouragement award: (download) (Presentation slides: download)